ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ลำปาง

ประวัติของโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี

โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี  ก่อตั้งขึ้นมาโดยคณะมิชชันนารีนิกายเพรสไบทีเรียน   โดยมีประวัติการก่อตั้งจากเด็กชายเคนเน็ต  นามสกุล แม็คเคนซี  เป็นนักเรียนระวีวารศึกษา ประเภทเยาวชน อายุ  16 ปี   แห่งโรงเรียนระวีวารศึกษาในเมืองปอร์ตแลนด์  มลรัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยครูของเด็กชายเคนเน็ต คือ นางโฮเมอร์ ซี แคมป์แมลล์  ได้รวบรวมเงินจำนวนหนึ่งส่งมายังประเทศไทย  เพื่อจัดสร้างอนุสรณ์สถานให้แก่ศิษย์รักของตนเองที่เสียชีวิตลง  โรงเรียนนี้จึงมีชื่อว่า เคนเน็ตแม็คเคนซี  โดยได้สถาปนาโรงเรียนเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1890 การบริหารอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะมิชชันนารี จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.1941 เป็นช่วงเกิดสงครามโลก ครั้งที่ 2 จึงมีชาวไทยคนแรกที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คือ ครูจันทร์แดง จินดาวงค์ 

           ปัจจุบันนี้โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี เป็นโรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยอยู่ภายใต้การควบคุมการบริหารจากสำนักงานพันธกิจการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทสามัญศึกษา  ดำเนินการสอน 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ    โรงเรียนได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล ภายใต้การบริหารงานโดย    ดร.วัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี รักษาการผู้จัดการโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี นางวันเพ็ญ  นำทาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี    โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2546  ได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (สมศ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-2547 และได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546  ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก  ประจำปี 2550 เช่นเดียวกัน  นับว่าเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติประวัติของโรงเรียน       คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน  ที่ได้ดำเนินการจัดการศึกษาตอบสนองตามพันธกิจของโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทยและของทางราชการ  อย่างไรก็ตาม  โรงเรียนยังไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาปรับปรุงต่อไป เช่น อาคารสถานที่  เทคโนโลยีที่ทันสมัย อุปกรณ์การเรียนการสอน สวัสดิการทั้งของนักเรียนและครู รวมถึงการขยายตัวของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษาเต็มรูปแบบต่อไป