สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี

รูปวงกลมข้างในล้อมรอบมีคบเพลิงส่องสว่าง       

คบเพลิง หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญาที่ส่องนำชีวิตเพื่อคน

ทั้งหลายที่จะเข้ามาเป็นแสงสว่าง ตาเป็น ประทีปของร่างกาย

 วงกลม  หมายถึง ส่วนหนึ่งของวงเวียนชีวิตที่ล้อมรอบ ซึ่งแสดงถึงอุปสรรค

และปัญหาของชีวิตการต่อสู้ของชีวิตที่มีปัญหา แสงสว่างแห่งปัญญาจะนำพาผ่านพ้น

และบรรลุผลและนำชีวิตให้ไปสู่ความรุ่งโรจน์ความก้าวหน้าได้