วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ลำปาง

KENNETH MACKENZIE SCHOOL LAMPANG

เอกลักษณ์

มารยาทดี  มีน้ำใจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้สู่สากล รักษ์สิ่งแวดล้อมและดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

ปรัชญา

การศึกษา คือชีวิตที่ก้าวหน้า

คำขวัญ

ขยันเรียน เพียรสู้งาน ประสานสังคม นิยมวัฒนธรรมไทย