พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมายโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี

โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ลำปาง

KENNETH MACKENZIE SCHOOL LAMPANG

พันธกิจ

จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม โดยใช้หลักคริสต์จริยธรรม

และพัฒนาผู้เรียนทุกด้านโดยใช้หลักการพัฒนาสมอง

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมโดยใช้หลักคริสตจริยธรรม

2.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสากลด้านการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในระดับสากล

3.พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักการทำงานของสมอง (Brain-based Learning : BBL)

4.พัฒนาครูผู้สอนให้มีสมรรถนะสากลและมีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการทำงานของสมองได้

5.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานทุกฝ่ายให้เป็นระบบ เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนครบทุกด้าน