ชมรมครู-ผู้ปกครองโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
นางชุลีพร แสนหลวงอินทร์ ประธารชมรมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
นางชุลีพร  แสนหลวงอินทร์
ประธารชมรมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
นายเอกภพ เครือสุข รองประธารชมรมผู้ปกครองโรงเรียนเคนเน้ตแม็คเคนซี
นายเอกภพ  เครือสุข รองประธารชมรมผู้ปกครองโรงเรียนเคนเน้ตแม็คเคนซี
อ.ผ่องใส สุขคำเมืองชมรมครู-ผู้ปกครองโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
อ.ผ่องใส  สุขคำเมือง/เลขานุการ
ชมรมครู-ผู้ปกครองโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
นายสุรศักดิ์ มีรอด/ประชาสัมพันธ์ชมรมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
นายสุรศักดิ์  มีรอด/ประชาสัมพันธ์
ชมรมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี