คณะผู้บริหาร

ดร.วีณา หาญใจ
ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสมร เผยกลิ่น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและบริหารบุคลากร