คณะผู้บริหาร

ดร.วัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี
รักษาการผู้จัดการโรงเรียน

นางวันเพ็ญ นำทาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสมร เผยกลิ่น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน - ธุรการ

นายสุรศักดิ์ มีรอด
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสาวปิยะทิพย์ ค้างจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ-ประกันคุณภาพ

นางผ่องใส สุขคำเมือง
หัวหน้าฝ่ายศาสนกิจโรงเรียน

นางภัณฑิลา เบญจมณีโชติ
หัวหน้าระดับปฐมวัยโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี