ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : Mr.แอสเชอร์ บี.เคส
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2461-2465
ชื่อ-นามสกุล : นายจันแดง จินดาวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2466-2474
ชื่อ-นามสกุล : นายดาบโต๊ะ พูลวิริยะ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2475-2479
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญทรง อินทรงค์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2475-2479
ชื่อ-นามสกุล : นายวิริยะ พูลวิริยะ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2480-2500
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวไมตรี เจิมอุทัย
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2501-2501
ชื่อ-นามสกุล : นายวิริยะ พูลวิริยะ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2502-2505
ชื่อ-นามสกุล : นายเสถึยร มัธยมพงษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2506-2506
ชื่อ-นามสกุล : นายวิริยะ พูลวิริยะ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2507-2525
ชื่อ-นามสกุล : นายผัน ศรีสุระ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2526-2528
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ บานนิกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2529-2531
ชื่อ-นามสกุล : นายวิลาศ จิตตสุทธิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2531-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมี ทรัพย์จอเพชร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2540-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายนเรศน์ สถิตย์พร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2547-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายวิมล ปั้นสวย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2552-2556
ชื่อ-นามสกุล : ศจ.ปราโมทย์ วรพิทย์เบญจา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2556-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายแก้วมูล สุขศรีแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2493-2498
ชื่อ-นามสกุล : นายดวงดี ทิพย์มาบุตร
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2499-2507
ชื่อ-นามสกุล : นายวิริยะ พูลวิริยะ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2508-2525
ชื่อ-นามสกุล : นายผัน สรีสุระ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2537-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม ตรีอินทอง
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2537-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทัศน์ จงวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2538-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมี ทรัพย์จอเพชร
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2540-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายนเรศน์ สถิตย์พร
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2547-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายวิมล ปั้นสวย
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2552-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสเปญ จริงเข้าใจ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2556-2557
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วีณา หาญใจ
ตำแหน่ง : ผจก-ผอ.โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2558-2560
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี
ตำแหน่ง : รักษาการผู้จัดการโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2561-
ชื่อ-นามสกุล : นางวันเพ็ญ นำทาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2561-