งานศาสนกิจโรงเรียน
ยุทธศาสตร์ด้านการประกาศพระกิตติคุณสภาคริสตจักรในประเทศไทย (อ่าน 142) 17 ต.ค. 61
ประชุมสามัญสตรีคริสตจักรภาค (อ่าน 137) 17 ต.ค. 61