งานศาสนกิจโรงเรียน
ยุทธศาสตร์ด้านการประกาศพระกิตติคุณสภาคริสตจักรในประเทศไทย (อ่าน 103) 17 ต.ค. 61
ประชุมสามัญสตรีคริสตจักรภาค (อ่าน 96) 17 ต.ค. 61