งานศาสนกิจโรงเรียน
ยุทธศาสตร์ด้านการประกาศพระกิตติคุณสภาคริสตจักรในประเทศไทย (อ่าน 316) 17 ต.ค. 61
ประชุมสามัญสตรีคริสตจักรภาค (อ่าน 311) 17 ต.ค. 61