งานศาสนกิจโรงเรียน
ยุทธศาสตร์ด้านการประกาศพระกิตติคุณสภาคริสตจักรในประเทศไทย (อ่าน 70) 17 ต.ค. 61
ประชุมสามัญสตรีคริสตจักรภาค (อ่าน 67) 17 ต.ค. 61