ครูฝ่ายสนับสนุน

นางนราวดี มีทรง
หัวหน้าฯ-ฝ่ายทะเบียนวัดผล

นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ กมลเพชร
สนับสนุน-ธุรการ

นางสาวภักคินีย์ กุณะด้วง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

นางสาวกนกพร พินทิสืบ
ฝ่ายสนับสนุน-การเงิน