ครูฝ่ายสนับสนุน

นางนราวดี มีทรง
หัวหน้าฯ-ฝ่ายทะเบียนวัดผล

นางสาวปฏิญญา เมืองเย็น
สนับสนุน-ธุรการ

นางสาวจริยา สิงห์ทร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

นางสาวกนกพร พินทิสืบ
ฝ่ายสนับสนุน-การเงิน