พนักงาน-นักการ

นายเสาร์ หลักบึง

นางสมศรี ปิกเกษม
อาหาร-โภชนาการ