ปฐมวัย

นางสาวภัณฑิลา เบญจมณีโชติ
หัวหน้าแผนกปฐมวัย

นางสาวธัญญารัตน์ ห้อขุนทด
ครูผู้สอน

นางทับทิม อิทธิฤทธิ์เดชา
ครูผู้ข่วยผู้สอน