กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวโสภา อินเตชะ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุภาภรณ์ อุดใส