กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปิยะทิพย์ ค้างจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายรณชัย พรมวิชัย
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์