กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปิยะทิพย์ ค้างจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

น.ส.ชุติกาญจน์ เต็มกันทา
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์