กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนราวดี มีทรง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

คุณครูณัฐรสุฎา กระทุ่ม
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์