กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนราวดี มีทรง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายทนงศักดิ์ แยลูกู
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์