กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวมณฑิกา อินถา
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาและวัฒธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุภาภรณ์ อุดใส
ครูผู้สอนสังคมฯ