กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสมร เผยกลิ่น

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมานิตย์ ฮาดย่อแฮ
ครูผู้สอนพละศึกษา