กลุ่มสาระฯศิลปะ

อดุลย์ศักดิ์ สองสีดา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์

นายชัยมงคล อภิรมย์เดชา
ครูผู้สอนดนตรี

นางบดินทร์ ใยสำลี
ครูผู้สอนดนตรี