กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายรณชัย พรหมวิชัย
ครูผู้สอนศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชัยมงคล อภิรมย์เดชา
ครูผู้สอนดนตรี

นางบดินทร์ ใยสำลี
ครูผู้สอนดนตรี

นายสุรศักดิ์ มีรอด
ครูผู้สอนดนตรี