กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอดิศักดิ์ ติเหมย
หัวหน้าสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(คอมฯ)

นายสุรศักดิ์ มีรอด
ครูผู้สอนการงานอาชีพฯ