กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุรศักดิ์ มีรอด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอดิศักดิ์ ติเหมย
ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(คอมฯ)