กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายภูมินทร์ สุวรรณลัย
ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ

น.ส.นริสา ผลวารินทร์
ครูผู้สอนภาษาจีน