กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวณิชกมล สิทธิโฮ่ง
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวีรวัฒน์ คำแก้ว
ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ

นางสาวนุจรี มีคำเหลือง
ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ

คุณครูแอนนา