คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ศจ.ดร.ทินกร ศิริธวนากุล
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและประธานบริหารโรงเรียน โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ชื่อ-นามสกุล : ศจ.วีระ ขันอุระ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผป.พินิจ สายคำ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ คำราชา
ตำแหน่ง : ผุ้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางภัณฑิลา เบญจมณีโชค
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วัชรพงษ์ อภิญญานุรักสี
ตำแหน่ง : รักษาการผู้จัดการ-กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์วันเพ็ญ นำทาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ และเลขาธิการ