คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ศจ.ดร.ทินกร ศิริธวนากุล
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและประธานบริหารโรงเรียน โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์สเปญ จริงเข้าใจ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผป.พินิจ สายคำ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ศจ.วีระ ขันอุระ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ คำราชา
ตำแหน่ง : ผุ้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางภัณฑิลา เบญจมณีโชติ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วีณา หาญใจ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขาธิการ
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :