คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายศราวุฒิ นพกาศ
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5.
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววนิดา พุดสวย
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5.
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐพร ก้อนคำ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5.
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอังคนา หลักบึง
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5.
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดารัตน์ จินดา
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรนภา สมศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววโรรส มะโน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมรวรรณ แสนโซ้ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุมาลี แสนย่าง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารุวรรณ แสนปินตา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5